Heading

Add a sentence of overlay text to your image

Angrerett

Angrerett

Angrerettloven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbruker. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovdesakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Forbruker har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag forbruker eller en annen tredjemann enn transportøren som forbruker har utpekt, får varene i fysisk besittelse.
 
 

Varsel 

For å kunne benytte angreretten må forbruker underrette SINTEF på en utvetydig måte om beslutningen om å gå fra avtalen (eks. brev per post eller e-post).
 
Meld fra til SINTEF på e-post kundeservice@byggforsk.no.
 
Forbruker kan bruke standard angrerettskjema (last ned PDF).
 

Retur 

Forbruker må returnere varene senest 14 dager etter den dag vi ble underrettet om at forbruker ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom forbruker sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.
 
NB: Forbruker må selv bære de direkte kostnadene ved å returnere varen.
 
Returadresse: SINTEF AS, Postboks 124 Blindern, 0314 OSLO 
 
 
Vær oppmerksom på at ved leveranser med et digitalt innhold har forbruker ikke angrerett når leveransen er betalt (i henhold til lov om angrerett § 22 n).